Ⓒศูนย์คอมพิวเตอร์

Ⓢโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางสาวรุจินันท์     ทิพยรัตน์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวรวยรินทร์     เพียรพิทักษ์ นายบุญฤทธิ     เจริญช้าง นายธีรภัทร     คีระกูล
นางสาวสุรีย์พร     คำอุทธา นายผดุงศักดิ์     ครองสกุล นางสาววันทนา     แดงเจริญ 
 
นางสาววัชโรบล     เพียรพิทักษ์   นายทองสุข    เอี่ยมศิริ
 
 นายณัฐพงษ์  อุ่นเสน่หา    น.ส.วริศรานันท์  ทองพัฒนาพิชัย