Ⓒศูนย์คอมพิวเตอร์

Ⓢโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางสาวรวยรินทร์     เพียรพิทักษ์ นายบุญฤทธิ     เจริญช้าง นางสาวรุจินันท์     ทิพยรัตน์
นางสาวสุรีย์พร     คำอุทธา นายผดุงศักดิ์     ครองสกุล นางสาววันทนา     แดงเจริญ 
 
นางสาววัชโรบล     เพียรพิทักษ์ นายธีรภัทร     คีระกูล นายทองสุข    เอี่ยมศิริ
 
 นายณัฐพงษ์  อุ่นเสน่หา นายอนุวัฒน์     ปลื้มใจ  น.ส.วริศรานันท์  ทองพัฒนาพิชัย